Ζημιά Αυτοκινήτου και Συστήματα Φιλικού Διακανονισμού - Φροντίδα Αποζημίωσης

Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού


Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Για τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν από 01/06/2000, οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του διακανονισμού αυτού, προχώρησαν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωση των ασφαλισμένων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης.

Με τη σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία προβαίνει σε αποζημίωση του αναίτιου ασφαλισμένου της, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου.

 

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός;

Για να εφαρμοστεί ο διακανονισμός ζημιάς, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το ύψος των Υλικών Ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 6.500,00
  • Το ύψος των Σωματικών Βλαβών των παθόντων που αποζημιώνονται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 12.000,00 ανά άτομο (€ 30.000,00 ανά συμβάν)
  • Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ μόνο δύο οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού
  • Ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

 

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.

Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε το παραπάνω έντυπο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SFAKIANAKIS INSURANCE A.E., προκειμένου να σας αποσταλεί.
Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς

 Φροντίδα Αποζημίωσης

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία που είστε ασφαλισμένος ή η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου δεν συμμετέχει στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού;
Ο παθών θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία του υπαίτιου προκειμένου να αποζημιωθεί.

Από τις συνεργαζόμενες με την SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. Ασφαλιστικές Εταιρίες, η AIG Greece συμμετέχει στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργήσει την Φροντίδα Αποζημίωσης, μια κάλυψη που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον κάθε ασφαλισμένο.

Στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ανάμεσα σε 2 οχήματα ο ασφαλιζόμενος της AIG Greece αποζημιώνεται άμεσα και με απλές διαδικασίες για υλικές ζημιές που θα υποστεί το όχημά του και σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ιδιοκτήτη, με βεβαιωμένη την υπαιτιότητα του τρίτου.
Επιπλέον, ο ασφαλιζόμενος εξασφαλίζει € 8.000,00 ανά ατύχημα ως ανώτατο ποσό αποζημίωσης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Στην περίπτωση του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού, η αντίστοιχη παροχή δεν υπερβαίνει  το ποσό των € 6.000,00 ανά ατύχημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης της Φροντίδας Αποζημίωσης είναι η βεβαίωση της ευθύνης του τρίτου οχήματος, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος της Αστυνομίας ή Ποινική Δικογραφία, κ.ά.) καθώς και τη χρήση σε περίπτωση ατυχήματος της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος  της AIG Greece.