Βασικές Ασφαλιστικές Έννοιες

Ασφαλιστήριο

Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Ασφαλιστικής Εταιρίας και αποτελείται ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση εκδιδόμενης σχετικής Πρόσθετης Πράξης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εγγράφου. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο. Αναπόσπαστα μέρη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αποτελούν επίσης: η Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν Πρόσθετες Πράξεις.

Απαλλαγή

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο και έχει συμφωνηθεί να αφαιρείται από την αποζημίωση που θα καταβάλλει η Ασφαλιστική Εταιρία σε περίπτωση ζημιάς.

Αποζημίωση

Αποζημίωση είναι μια ασφαλιστική αρχή που επιδιώκει να τοποθετήσει το ασφαλιζόμενο στη θέση, όσο είναι δυνατόν, που κατείχε πριν τη ζημιά. Δεν έχει εφαρμογή στις Ασφαλίσεις Ζωής και συνήθως και στις Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων. 

Ασφαλιζόμενος

Ασφαλίσεις Ζωής: Το πρόσωπο του οποίου η ζωή ασφαλίζεται. Ως  ασφαλιζόμενος μπορούν να  θεωρηθούν και τα προστατευόμενα μέλη (ο/η σύζυγος, ανύπανδρα τέκνα του κυρίως ασφαλισμένου) που μπορεί να ασφαλίζονται με ορισμένες συμπληρωματικές καλύψεις που παρέχονται από κάποια ασφαλιστικά προϊόντα.
Γενικές Ασφαλίσεις: Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου τα πράγματα (περιουσία) ή τα συμφέροντα ασφαλίζονται.
Και στις ασφαλίσεις ζωής και στις γενικές ασφαλίσεις, ασφαλιζόμενος και λήπτης της ασφάλισης μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά πρόσωπα.

Δικαιούχος

Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται το σύνολο ή μέρος του συνολικού ασφαλίσματος, ανάλογα με το πώς καθορίζεται κάθε φορά στο ασφαλιστήριο.

Λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Ασφαλιστική Εταιρία κατάρτισε το Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην Ασφαλιστική Σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Το Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλιζόμενο. Μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ασφαλιζόμενο, αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους συγγενική, επαγγελματική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό ενδιαφέρον του Συμβαλλόμενου για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος και η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

Υπερασφάλιση

Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μεγαλύτερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Όταν διαπιστώνεται υπερασφάλιση, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον ποσό

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.