Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

DocumentsΤα στελέχη μας με την απαραίτητη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού διαχείρισης και εξυπηρέτησης ασφάλισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Οι υπηρεσίες  που προσφέρει η Sfakianakis Insurance είναι:

 • Μελέτη  των Ασφαλιστικών Αναγκών & Αξιολόγηση των  υφιστάμενων ασφαλίσεων.
 • Προτάσεις για τη βελτίωση των τεχνικών  και οικονομικών όρων, στα πλαίσια εναλλακτικών & ολοκληρωμένων ασφαλιστικών  προγραμμάτων.
 • Έρευνα  της Ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.
 • Διαπραγμάτευση και τοποθέτηση των ασφαλίσεων σε επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρίες, της Ελληνικής αγοράς ή και του Εξωτερικού.
 • Συνεχής παρακολούθηση, διαχείριση και αναπροσαρμογή του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου.
 • Τεχνική και διαδικαστική υποστήριξη  απαιτήσεων  αποζημιώσεων.

Ενδεικτικά προγράμματα επιχειρηματικών ασφαλίσεων :

 

Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων είναι απαραίτητο «εργαλείο» για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, προκειμένου να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες  εργασιακού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα, τόσο για τον επιχειρηματία, γιατί συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και για τον εργαζόμενο, με την προστασία και σιγουριά που προσφέρουν στον ίδιο και στην οικογένεια του.
Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης απευθύνεται στον ίδιο τον επιχειρηματία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλους τους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.
Ένα πρόγραμμα  ομαδικής ασφάλισης αποφέρει σημαντικά οικονομικά & φορολογικά οφέλη στην επιχείρηση.

Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών

Πλήθος στελεχών στα πλαίσια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται, ταξιδεύουν συχνά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Η ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών ¨συνοδεύει¨ κάθε στέλεχος/υπάλληλο της ασφαλιζόμενης επιχείρησης , κατά τη διάρκεια ταξιδιού εκτός έδρας, προσφέροντας του μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως άμεση 24ώρη εξυπηρέτηση από παγκόσμιο δίκτυο σε περίπτωση ανάγκης.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και προϋποθέτει μόνο τα κάτωθι στοιχεία:

1.    Πλήθος ατόμων που ταξιδεύουν
2.    Ειδικότητες των ατόμων που ταξιδεύουν
3.    Αριθμός ταξιδιών κατά άτομο, ετησίως (μέσος όρος)
4.    Διάρκεια κάθε ταξιδιού
5.    Συνήθεις προορισμοί.

Η δημιουργία ενός επαγγελματικού χώρου (κτίριο, περιεχόμενο κλπ.), απαιτεί μεγάλες επενδύσεις τόσο σε χρόνο όσο και χρήμα. Ωστόσο, καθημερινά η επιχείρηση διέπεται από κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να αποβούν καταστρεπτικές.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης, ειδικά διαμορφωμένα για τις δικές σας ανάγκες, με σύγχρονες και ουσιαστικές καλύψεις, τα οποία θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας σας.

Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα είτε του αποστολέα είτε του παραλήπτη και να τον αποζημιώσει για τυχόν ζημιές που προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E.
προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις αναφέρονται σε συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, τα οποία αφορούν ειδικούς κινδύνους και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
Η εταιρία μας SFAKIANAKIS INSURANCE A.E., με πολυετή εμπειρία στις Τεχνικές Ασφαλίσεις και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις.

Οι προαναφερόμενοι ειδικοί κίνδυνοι διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ασφαλίζεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για ζημιές που μπορεί να υποστεί από φωτιά, πλημμύρα, έκρηξη κτλ. καθώς και από μηχανικές βλάβες. Είναι επίσης δυνατή η ασφάλιση του κόστους αποκατάστασης πληροφοριών καθώς και των αυξημένων δαπανών εργασίας εξαιτίας της επέλευσης κάποιου ασφαλιζόμενου κινδύνου.
 • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων: Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής και/ή ο ιδιοκτήτης του έργου τόσο για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη μεταφορά των υλικών, όσο και για την Αστική Ευθύνη τους προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης μπορεί να επεκταθεί και για το προσωπικό που  απασχολείται στο έργο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο τύπος αυτών των συμβολαίων είναι all risks με την έννοια ότι δεν αναφέρονται  οι καλύψεις παρά μόνο κάποιες εξαιρέσεις, έτσι ώστε ότι δεν εξαιρείται να καλύπτεται.

Γενική Αστική  & Εργοδοτική  Ευθύνη

Ασφαλίζεται η Γενική Αστική Ευθύνη του ιδιώτη ή επαγγελματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τις δραστηριότητες του, με εξαίρεση την αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την καλή ή όχι εκτέλεση της εργασίας του (επαγγελματική ευθύνη).
Επιπλέον, καλύπτεται η Αστική Ευθύνη Εργοδότη και η κάλυψη αυτή απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες - εργοδότες, αναδόχους τεχνικών έργων & εργολάβους ή υπεργολάβους τεχνικών έργων. Συγκεκριμένα, με την Αστική Ευθύνη Εργοδότη μπορούν να ασφαλιστούν π.χ. υπάλληλοι γραφείων, καταστημάτων, εστιατορίων, εργάτες εργοστασίων & βιοτεχνιών, εργάτες τεχνικών έργων, υπάλληλοι νοσοκομείων, ξενοδοχείων, διδακτικό προσωπικό κλπ., με την προϋπόθεση να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα.

Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης εργοδότη καλύπτει τα κάτωθι::


1.    Ψυχική οδύνη (των συγγενών) συνεπεία θανάτου του εργαζομένου
2.    Ηθική Βλάβη του ίδιου του εργαζόμενου συνεπεία τραυματισμού του
3.    Πέραν του Ι.Κ.Α. ευθύνη - διαφορά ημερομισθίου

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός του. Επιπλέον, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κάλυψη για ατυχήματα, τα οποία τυχόν συμβούν σε πελάτες του από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου  και για τα οποία φέρει ευθύνη. Επίσης, μπορούν να καλυφθούν και δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια εντός των ορίων κάλυψης και στα Ποινικά Δικαστήρια.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Ασφαλίζεται η Αστική Ευθύνη του παραγωγού και / ή του εμπόρου κάποιου προϊόντος που μπορεί να προέλθει από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από το συγκεκριμένο προϊόν. Για την τιμολόγηση ενός τέτοιου κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ο προϋπολογιζόμενος κύκλος εργασιών, η φύση των προϊόντων, η ιδιότητα του ασφαλιζομένου (κατασκευαστής τελικού προϊόντος, εισαγωγέας) κλπ.

Η εταιρία μας SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους της αγοράς, παρέχει  σε μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες βιοτεχνίες/βιομηχανίες τη δυνατότητα να προστατευτούν από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα μιας ¨Ανάκλησης Προϊόντος¨, προσφέροντας ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τα έξοδα ανάκλησης προϊόντων που διακινούνται από τον ασφαλιζόμενο, όπως ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό & έντυπο τύπο, απόσυρση των ανακληθέντων προϊόντων, υπερωρίες & επιπλέον προσωπικό, αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων, έξοδα καταστροφής των ανακληθέντων προϊόντων, επαναδιανομή των προϊόντων, έξοδα συμβούλων οι οποίο συνδράμουν σε περίπτωση κρίσης κλπ.

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων (Directors & Officers Liability)

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αποσκοπεί στο να προστατεύσει διευθυντές, ανώτατα στελέχη, μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εκτελεστικά ή μη) & υπαλλήλους (που λειτουργούν με εξουσιοδότηση) μιας επιχείρησης ή/και την ίδια την επιχείρηση, από απαιτήσεις τρίτων σε περιπτώσεις παράνομης πράξης ή παράλειψης αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Η ασφαλιζόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσα από μία ευρεία γκάμα καλύψεων, αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1.    Παγκόσμια κάλυψη
2.    Έξοδα υπεράσπισης (προκαταβάλλονται)
3.    Κάλυψη εξόδων και αμοιβές ειδικών για παράσταση σε έρευνες, ακόμα και σε περίπτωση μη έγερσης απαιτήσεων, με σκοπό την πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπισή τους, αν/& όταν αυτές εγερθούν
4.    Κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής
5.    4 χρόνια πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης ζημιάς
6.    Αυτόματη κάλυψη νέων θυγατρικών κλπ.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E., λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις  και τους κινδύνους της εποχής, συνιστά σε κάθε επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο και ευρύ πρόγραμμα χρηματοοικονομικών απωλειών, το commercial crime.

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελείται από πέντε μέρη - καλύψεις:

1.    Απιστία υπαλλήλων
2.    Απώλεια μέσα από τις εγκαταστάσεις
3.    Απώλεια εκτός των εγκαταστάσεων
4.    Ζημιές από πλαστά & πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα
5.    Ζημιές από πλαστογραφία

Μέσω του παραπάνω προγράμματος, η ασφαλιζόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όρια ασφάλισης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, που παρέχουν με πίστωση είτε εμπορεύματα είτε υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Πιστώσεων μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους, που ουσιαστικά είναι ανασφάλιστο, τις απαιτήσεις τους.
Ουσιαστικά, η ασφάλιση Πιστώσεων δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατευτούν και να προλάβουν τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας των αγοραστών τους και όχι να καλύψει τις ενδεχόμενες επισφάλειες.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E., μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Πιστώσεων, παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.    Οργάνωση του τμήματος του πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης και πρόληψη ή περιορισμό των επισφαλειών.
2.    Δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο, με βάση αξιόπιστες και πάντα ενημερωμένες εμπορικές πληροφορίες.
3.    Συνεχή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των αγοραστών τους.
4.    Αποζημίωση, αν παρ' όλα τα προηγούμενα, μια απαίτηση παραμείνει απλήρωτη μετά τη λήξη πίστωσης.
5.    Επανείσπραξη ποσοστού ή του συνόλου της ζημιάς μέσα από συντονισμένες νομικές ενέργειες.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. μέσω της συνεργασίας της με πολυεθνική, αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία, αναλαμβάνει τη διαχείριση και υποστήριξη του συμβολαίου «κάλυψης εκδηλώσεων».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει στους οργανωτές εκθέσεων, συναυλιών και συνεδρίων τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζονται για την κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και το οικονομικό κόστος της κάθε κάλυψης.

Ενδεικτικές καλύψεις του προγράμματος:

 • Εγκαταστάσεις και περιεχόμενο
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Κάλυψη δαπανών (extra expenses)
 • Κάλυψη κατά παντός κινδύνου εξοπλισμού
 • Κάλυψη απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, σαμποτάζ, τρομοκρατικής πράξης
 • Κάλυψη αναβολής/ματαίωσης της εκδήλωσης
 • Κάλυψη εξόδων για την επανάληψη ειδικών εφέ ή happenings λόγω μη πραγματοποίησης τους στο δεδομένο χρόνο από συγκεκριμένους λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους της σημερινής εποχής, η εταιρία μας SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία, προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης που προστατεύει ιδιώτες & επιχειρήσεις από τυχόν συμβάντα απαγωγής, λύτρων & εκβιασμού.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρία μας με άκρως εμπιστευτικό χειρισμό και προσφέρει τις κάτωθι καλύψεις:

 • Θάνατο που προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα
 • Πληρωμή λύτρων και/ή ποσών εκβιασμού
 • Απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους
 • Έξοδα απόσυρσης των προϊόντων
 • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών
 • 24ωρη γραμμή έκτακτης βοήθειας
 • Έξοδα ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων & ασφαλείας
 • άλλα λογικά & απαραίτητα έξοδα