Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Σύνταξης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες και όσους είναι άνω των 18 ετών και επιθυμούν να προγραμματίσουν τη συμπληρωματική τους σύνταξη με μια συστηματική αποταμίευση.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα της εγγυημένης ισόβιας σύνταξης ή της καταβολής ενός εγγυημένου εφάπαξ κεφαλαίου προσαρμόζοντας την αποταμίευσή σας σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

 • Ισόβια εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο το οποίο διαμορφώνεται με χρήση εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου 2%.
 • Δυνατότητα επιλογής καταβολής σύνταξης: Ισόβια εγγυημένη σύνταξη.
 • Ισόβια εγγυημένη σύνταξη με 10ετή εγγυημένη περίοδο καταβολής της σύνταξης.
 • Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις.
 • Προστασία από τον πληθωρισμό με δυνατότητα αναπροσαρμογής ασφαλίστρου κατά 2% ή 4% κάθε χρόνο.
 • Δυνατότητα εξαγοράς ακόμα και μετά τον 1ο χρόνο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
 • Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των τακτικών καταβολών.
 • Δυνατότητα επιπλέον ενίσχυσης της σύνταξης με έκτακτες καταβολές.
 • Επιστροφή των καθαρών ασφαλίστρων και τυχόν συσσωρευμένων μερισμάτων στην οικογένεια σας, σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας, πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ:

 • Πρόγραμμα προστασίας Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλομένου συνέπεια Ατυχήματος ή Ασθένειας.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Τη συνέχιση καταβολής των ασφαλίστρων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου προσώπου, αφού τα ασφάλιστρα καλύπτονται από την ίδια την εταιρία.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

 • Τη συνέχιση του ασφαλιστηρίου προς όφελος του ασφαλισμένου μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία λήξης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ